Privacy & Cookies

 

 

Privacy

 

jhgfjhfgjhgj
Puur Beleggen NV is een onafhankelijke vermogensbeheerder. Om uw financiële wensen en doelen zo goed mogelijk te vertalen in een passende beleggingsportefeuille, verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens als (potentiële) cliënt. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Persoonsgegevens worden nooit aan derden verstrekt, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Persoonsgegevens

Puur Beleggen verwerkt persoonsgegevens die u als bezoeker van de website of als (potentiële) relatie aan ons heeft verstrekt. Deze gegevens worden uitsluitend verzameld uit hoofde van de klantrelatie of omdat u heeft aangegeven via het contactformulier op de website geïnteresseerd te zijn in een oriënterend gesprek over onze dienstverlening. Deze gegevens kunnen onder meer zijn: naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer.

In het geval van een overeenkomst zijn dat tevens uw bankrekeningnummer (IBAN), paspoortnummer, BSN (Burgerservicenummer) en LEI (Legal Entity Identifier)-nummer (in geval van rechtspersonen). Bovendien verwerken wij in het kader van de dienstverlening vermogensbeheer informatie over uw persoonlijke situatie (burgerlijke staat, gezinssamenstelling, opleiding, beroep), financiële positie,  herkomst van het vermogen, kennis van en ervaring met beleggingsproducten, beleggingsdoelstellingen en risicobereidheid.

Wij verwerken geen gegevens gelinkt aan ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, strafrecht, lidmaatschap van een vereniging, gezondheid of seksuele geaardheid.

 

Doel

Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen ten behoeve van onze dienstverlening vermogensbeheer, waaronder de administratie van de overeenkomsten en de uitvoering daarvan. De gegevens worden zo lang bewaard als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of totdat u heeft aangegeven de gegevens te willen laten verwijderen. Er is geen algemene bewaringstermijn voor persoonsgegevens. Dit hangt af van het soort persoonsgegevens en de geldende wet- of regelgeving. Zo bewaren wij:

  • uw persoonsgegevens als prospect gedurende maximaal 2 jaar na ons laatste contact
  • uw persoonsgegevens als cliënt gedurende 7 jaar na de beëindiging van de relatie

 

Derden

Puur Beleggen behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk. Persoonsgegevens zullen enkel aan een andere organisatie worden overgedragen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wanneer er een wettelijke verplichting (zoals toezichthouders en belastingdienst) bestaat voor het ter beschikking stellen van de gegevens.

Wij werken voor de uitvoering van de overeenkomst samen met depotbank BinckBank. Wanneer wij uw gegevens aan hen verstrekken, zorgen wij er met een overeenkomst voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

 

Links met website derden

Het is mogelijk om via de website van Puur Beleggen in te loggen door middel van relatienummer en wachtwoord in de applicatie van onze depotbank Saxo Bank. Op deze wijze kunt u uw beleggingsportefeuille raadplegen. Graag verwijzen wij hiervoor naar de privacyverklaring van Saxo Bank.

 

Beveiliging

Puur Beleggen neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Puur Beleggen heeft in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

  • Logische toegangscontrole, gebruik makend van sterke wachtwoorden
  • Fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging
  • Antivirus software en firewalls
  • Het afmelden van applicaties wanneer deze niet meer gebruikt worden
  • Beveiliging van netwerkverbindingen

 

Rechten

U heeft volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) het recht om  uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Indien u gebruik wil maken van deze rechten, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken door een e-mail te sturen naar Puur Beleggen (info@puur-beleggen.nl) of een brief per post naar: Puur Beleggen NV, Jonckerweg 20c, 2201 DZ Noordwijk. Dit kan echter betekenen dat wij zonder relevante informatie de dienstverlening niet kunnen voortzetten, omdat wij niet langer aan onze zorgplicht kunnen voldoen.

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks niet met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens .

 

Wijzigingen Privacyverklaring

Puur Beleggen kan deze privacyverklaring aapassen om in geval van nieuwe ontwikkelingen actueel te blijven. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

 

 

Cookies

fghfg

Puur Beleggen maakt op haar websites gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser op de harde schijf van uw computer, smartphone of tablet wordt opgeslagen.

 

Doel van cookies

Puur Beleggen bewaart en verwerkt uw gegevens voor het verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren. Wanneer u middels het contactformulier uw gegevens achterlaat verwerkt Puur Beleggen uw gegevens met als doel het leveren van diensten en het informeren hierover en het opbouwen van een contacthistorie.

 

Cookies verwijderen of afmelden

U heeft altijd de mogelijkheid om cookies weer van uw harde schijf te verwijderen, daarnaast kunt u cookies uitschakelen via uw browser. Denkt u er wel aan dat de meeste websites niet optimaal werken wanneer u cookies helemaal uitschakelt, het functioneren van de website kan worden aangetast.